Onze werking

-> CAR Lovenjoel biedt de multidisciplinaire begeleiding. Deze begeleiding is zeer tijdsintensief, dit wil zeggen dat er meerdere begeleidingsmomenten per week zijn bij minstens twee verschillende verschillende disciplines, waarbij indien nodig, ook ouders op regelmatige basis betrokken kunnen worden.
 

Vooraleer we starten met de multidisciplinaire behandeling, moet er een uitgebreid onderzoek gebeuren. Na het intakegesprek met de ouders, waarin we verkennen welke weg ouders al hebben afgelegd met hun kind, welke moeilijkheden zij ervaren, welke de krachten en interesses zijn van hun kind, … worden de onderzoeken gepland. De onderzoeken worden gepland in functie van de gestelde problematiek en de reeds bestaande onderzoeksgegevens. Het kind wordt individueel onderzocht.


Het onderzoek omvat:

  • Psychologisch onderzoek (intelligentie, aandacht, geheugen, sociaal functioneren en emotionele beleving)
  • Taal, lezen, spelling
  • Rekenen of voorbereidende rekenvaardigheden bij kleuters
  • Fijne, grove en visuomotoriek
  • Medisch (een gesprek bij de revalidatiearts)

De totale onderzoeksprocedure, vanaf het intakegesprek tot het adviesgesprek duurt maxium 3 maanden. De onderzoeken gaan door op vaste onderzoeksmomenten, overdag (tijdens de schooluren). Het revalidatiecentrum kan voor de nodige documenten en attesten zorgen voor afwezigheid op school of op het werk.

 

Na de onderzoeksweek nemen we intern de tijd om per discipline de onderzoeksresultaten te verwerken en een klinisch beeld te vormen van het kind. Vervolgens bespreken we dit tijdens het multidisciplinair overleg, waarna de revalidatiearts in samenspraak met de therapeuten een besluit en advies formuleert.

 

Tijdens het adviesgesprek bespreekt onze maatschappelijk assistente de resultaten, het besluit en het advies met de ouders. De ouders ontvangen dan ook het onderzoeksverslag. Afhankelijk van de aard en de complexiteit van de problematiek wordt een multidisciplinair revalidatieprogramma geadviseerd of wordt verwezen naar een andere aangepaste vorm van hulpverlening.

 

Intensieve multidisciplinaire revalidatie betekent dat de kinderen minstens tweemaal per week naar het revalidatiecentrum komen voor een multidisciplinair therapieaanbod (minstens twee verschillende disciplines). Een dagaanwezigheid duurt minstens 60 minuten en maximaal 120 minuten. De revalidatie gebeurt overdag, voornamelijk tijdens de schooluren. Het revalidatiecentrum levert hiervoor de nodige documenten en attesten die nodig zijn om de afwezigheid op school te motiveren.

In overleg en rekeninghoudend met de therapeutische noodzaak, de praktische mogelijkheden en de voorschriften van het RIZIV worden therapiemomenten afgesproken. Dit zijn vaste afspraken in de schoolperioden. Voor de therapie tijdens de schoolvakanties worden – eveneens in overleg – anderen afspraken gemaakt.

 

Elke discipline heeft zijn eigen specifieke invalshoek of werkdomein:


Logopedie

Ondersteuning van algemene spraak- en taalvaardigheden en communicatie, lees- en spellingsstoornissen, stimuleren van de auditieve vaardigheden.


Ergotherapie

Ondersteunen van de voorbereidende rekenvoorwaarden, het rekenen, de fijne motoriek en de visuele waarneming.


Psychomotoriek

Ondersteunen van de basismotorische vaardigheden, het voorbereidend schrijven, de visuele waarneming, de ruimtelijke oriëntatie en –inzicht en lateralisatie- en concentratieproblemen.


Psychologische begeleiding

Individuele begeleiding van kinderen met verwerkingsmoeilijkheden, sociale problemen, aandachts- en werkhoudingstekorten. Stimuleren van de spelvaardigheden.


Sociale dienst

De maatschappelijke assistente staat in voor de intake- en de adviesgesprekken tijdens de onderzoeksperiode. Tijdens de multidisciplinaire behandeling kunnen ouders er terecht voor bijkomende ondersteunende gesprekken. Tijdens de multidisciplinaire behandeling verzorgt ze de communicatie met de mutualiteiten.

 

Het CAR Lovenjoel is erkend door het agentschap Zorg & Gezondheid. Dit houdt in dat we steeds dienen rekening te houden met de voorschriften en erkenningvoorwaarden van het agentschap Zorg & Gezondheid.